Bilda ett aktiebolag | Redovisning och företagsetablering – Contus Ekonomi AB
Redovisning och företagsetablering i Stockholm Ring oss 079 340 85 43


Planera ett möte Kontakta oss

Bilda ett aktiebolag

Aktiebolag är en företagsform som passar när ni är flera ägare. Aktiebolaget är en egen juridisk person.

Du måste ha ett aktiekapital

När du startar ett aktiebolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvaras av ett antal aktier som aktieägarna har som bevis för sitt ägarinnehav i bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. Egendomen kallas apportegendom och ska värderas av revisor.

Så styrs aktiebolaget

Aktiebolaget företräds av en styrelse och i vissa fall av en verkställande direktör (VD). Styrelsen kan bestå av en eller två ledamöter med minst en suppleant alternativt tre ledamöter med eller utan suppleanter. Tänk på att det kan vara bra för företaget att ha en styrelse bestående av erfarna personer med olika kunskaper och affärskontakter. Om bolaget ska ha en VD tillsätts denne av styrelsen. I ett privat bolag kan en person vara både styrelseledamot och VD.
Aktieägarnas möjlighet att påverka sker genom att de på bolagsstämman tillsätter bolagets styrelse och revisor samt drar upp riktlinjerna för verksamheten. Små aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Om aktiebolaget har en revisor ska han eller hon revidera räkenskaperna en gång per år. Revisorn ska också granska bolagets räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning.

Skatter och avgifter

Aktiebolaget betalar 20,6 procent i bolagsskatt på den vinst som företaget haft under året. Ägaren beskattas för lön för utfört arbete eller utdelning på aktierna. I ett aktiebolag fördelas vinsten till aktieägarna genom utdelning. Utdelningen beskattas hos aktieägaren som inkomst av kapital. Särskilda regler gäller för fåmansföretag. Ägare som arbetar i bolaget är anställd och lönen beskattas på samma sätt som för anställda som inte har aktier.

Beställ registr. av aktiebolag Kr. 3.000 + mva => Kr 3.750

Jag bekräftar härmed tjänstebeställningen från Contus Ekonomi AB. Jag faktureras kr 3.000, – ex moms for denna tjänst. Det tillkommer ca 1.900 kr avgift från Bolagsverket. Jag förstår att Contus Ekonomi AB producerar sin tjänst med hjälp av standardiserade dokument och detta är icke specifik rådgivning eller “skräddarsydda” dokument. Jag förstår att jag kan behöva söka profesionell juridisk rådgivning som kan vara mer relevant för min speciella situation om sådan uppstår. Jag har läst, förstått och godkänt villkoren för tjänsten.

Planera ett möte Kontakta oss