Integritetsskyddspolicy | Redovisning och företagsetablering – Contus Ekonomi AB
Redovisning och företagsetablering i Stockholm Ring oss 079 340 85 43


Planera ett möte Kontakta oss

Integritetsskyddspolicy

Contus Ekonomi AB

Senast uppdaterad: 2022‐07‐22

Vi på Contus Ekonomi AB värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett öppet sätt med din integritet i fokus.
I denna integritetsskyddspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Contus Ekonomi ABs tjänster eller produkter och/eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Om inte annat specifikt anges är det Contus Ekonomi AB, org.nr 556893-7626, Krossgatan 25, 162 50 Vällingby,  som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor.  Vid frågor om dataskydd eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan når du oss lättast på e-post: privacy@contus.lt.

1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på detta är alltifrån personnummer till e‐postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

2. Vad är en ”behandling” av en personuppgift?

Begreppet ”behandling” är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör ”behandling”.

3. När samlar vi in personuppgifter om dig?
Uppgifter som du själv lämnar till oss
Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du besöker vår webbplats, köper en viss produkt eller tjänst, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.

Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster
När du använder våra tjänster registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar statistiska uppgifter om vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen men kan även omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP‐adresser, cookies och unika identifieringsfiler. Statistiska uppgifter är anonymiserade, och det går inte att indentifiera en konkret fysisk levande person från dessa.

Uppgifter från andra källor
Vi samlar in personuppgifter från andra källor t.ex. samarbetspartners och andra leverantörer för att säkerställa att vi alltid har uppdaterade uppgifter om dig. T.ex. adressuppgifter Vi samlar även in dina uppgifter i de fall då din arbetsgivare har tecknat avtal med oss om till exempel löneredovisning och då de har lämnat dina personuppgifter till oss, exempelvis för att kommunikation med anledning av avtalet ska ske med dig eller att tjänsten ska levereras till dig på uppdrag av din arbetsgivare.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter
För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och varor till dig måste vi behandla dina personuppgifter.
Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:

  • Administrera och tillhandahålla våra varor och tjänster
  • Hantera kundtjänstärenden och övriga förfrågningar
  • Lämna information och marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av
  • Förbättra våra tjänster och varor, exempelvis genom att undersöka och utvärdera kundnöjdheten eller marknaden.

5. Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?
För att få behandla personuppgifter krävs att det finns en laglig grund för detta. Contus Ekonomi AB behandlar personuppgifter för följande ändamål och på följande grunder:

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter? Vilken laglig grund har vi för behandlingen? Vilka kategorier av personuppgifter behandlas? Hur länge sparas dina uppgifter?
Hantera förfrågningar, t.ex. frågor om våra tjänster/produkter. Berättigat intresse. • Identitetsuppgifter t.ex. namn
• Kontaktuppgifter, såsom ,telefonnummer samt e-post
• Kundinteraktioner t.ex. journalanteckningar och utskick
Så länge det är nödvändigt för att hantera din förfrågan och två år därefter.
Hantera kundförhållandet, t.ex. registrera dina uppgifter i vårt kundregister, skicka aviseringar, kommunicera med dig om kundförhållandet etc. Fullföljande av avtal samt i vissa fall en intresseavvägning om avtalet om att tillhandahålla dig en tjänst ingåtts med en juridisk person. • Identitetsuppgifter t.ex. namn och personnummer
• Titel och attesträttighet
• Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post
Så länge du eller din arbetsgivare har en kundrelation med oss och två år därefter.
Fullföljande av KYC (Know You Customer) plikt, som alla redovisningsbolag är pålagda med. Laglig plikt att samla information om beslutsfattare samt huvudaktieägare i juridsk person. • Identitetsuppgifter t.ex. namn och personuppgifter
• Kopia av ditt ID dokument.
•Adress och medborgerskap.
• Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post
•Storlek av aktieinehavet.
Så länge du eller din arbetsgivare har en kundrelation med oss och fem år därefter.
För att marknadsföra våra och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster i syfte att tillhandahålla relevant information och erbjudanden. Berättigat intresse. • Identitetsuppgifter t.ex. namn
• Kontaktuppgifter, såsom adress,
telefonnummer samt e-post
• Kundsegment, t.ex. uppgift om vilket kundsegment du tillhör
• Geografisk information
• IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv hos oss, till exempel genom att köpa en vara eller kontakta vår kundtjänst.

7. Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss t.ex. för att hantera utskick, kommunicera erbjudanden, tillhandahålla IT‐system och genomföra kundanalyser. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande och utöva Contus Ekonomi ABs rättsliga intressen, exempelvis med inkassobolag.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om det följer av svensk lag eller myndighetsföreskrift, exempelvis om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl.

8. Var behandlas dina uppgifter?
Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. För det fall vi använder oss av en tjänsteleverantör som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att
vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande
dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit kan du kontakta oss.

9. Dina rättigheter

Rättelse och tillgång till dina personuppgifter
Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter du lämnat. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Återkalla samtycke med framtida verkan
Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling

Motsätta dig behandling
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av intresseavvägning.
Du kan när som helst avsäga dig reklam‐ och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter ovanför).

Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling
Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

10. Särskild om cookies

När du besöker våra hemsidor använder vi ”cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information, t.ex. dina förvalda språkinställningar eller sidinställningar, som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida, beroende på cookiens livslängd Våra webbsidor använder två olika typer av cookies, sådana som är nödvändiga av tekniska och säkerhetsmässiga skäl, samt valfria cookies.

Du kan naturligtvis använda våra webbsidor utan att några cookies aktiveras överhuvudtaget, innefattande cookies av tekniska skäl. I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av cookies. Detta kan dock ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänlighet på våra webbsidor.

Varför använder du cookies?

Vi använder cookies:

• se till att webbplatsen fungerar som den ska;
• för övervakning av webbplatstrafik.

Vilka typer av cookies använder du?

Strikt obligatoriska cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska göra det möjligt för användaren att navigera och använda webbplatsens funktioner, såsom att komma ihåg information som anges i formulär när användaren flyttar från en sida till en annan under en surfsession. Utan strikt obligatoriska cookies skulle det bli omöjligt att tillhandahålla vissa webbplatstjänster och webbplatsen skulle inte fungera så smidigt som den borde. Dessa cookies samlar ingen information för marknadsföringsändamål och kommer inte ihåg var du har varit på Internet, och de varar från en surfsession till flera timmar. Obligatoriska cookies samlar inte in personlig information och lagras i cookies-sektionen på din dator.

analytiska cookies

Analytiska cookies samlar in information om webbplatsanvändning och hjälper till att förbättra webbplatsens prestanda. Analytiska cookies kan till exempel visa vilka sidor som besöks mest, hjälpa till att logga problem med webbplatsen och visa om annonseringen som visas på webbplatsen är effektiv. Analytiska cookies samlar inte in personlig användarinformation och all information som samlas in av dessa cookies är aggregerad och anonym.

Hur kan jag hantera cookies?

Strikt obligatoriska cookies är ett villkor för att använda vår webbplats. Om du vägrar denna typ av kaka kan vi inte förutse hur vår webbplats kommer att fungera när du besöker den. Du kan dock inaktivera Google Analytics-cookies genom att installera cookiehanteringsverktyget, som du hittar här http://tools.google.com/ dlpage/ gaoptout.

Observera att genom att ta bort cookies eller inaktivera användningen av cookies i framtiden kanske du inte kan komma åt vissa delar eller funktioner på vår webbplats. Om du ändrar dina cookieinställningar kommer det att påverka andra webbplatser du besöker.


Planera ett möte Kontakta oss