A V T A L S V I L L K O R   F Ö R  L E V E R A N S   A V    T J Ä N S T E R   M E D   C O N T U S    E K O N O M I

1. PARTER

"CONTUS EKONOMI" är ett aktiebolag med namn, CONTUS EKONOMI AB med organisationsnummer 556893-7626 och kontorsadress Krossgatan 25, 162 50 Vällingby. "Kunden" är en fysisk eller juridisk person som ingår et avtal med CONTUS EKONOMI

2. INGÅNGEN AV AVTAL

Avtalet om leverans av tjänster är ingånget när Kunden har sänt in beställning med hjälp av fax, post, e-post eller web (www.contus-accounting.se). Vid beställning akcepterer Kunden dessa vilkår. CONTUS EKONOMI vil informera Kunden per e-post, post eller telefon, om ytterligere information är nödvendig. E-post vill vara primär kommunikationskanal mellan CONTUS EKONOMI och Kunden och viktig information vill bli sent från CONTUS EKONOMI till Kunden per e-post. Kunden ger också samtycke till att CONTUS EKONOMI kan kontakta Kunden angående andra specielt förmånliga erbjudanden.

3. SÄRSKILT OM TJÄNSTEN

Tjänsten som skall levereras av CONTUS EKONOMI är:
Registrering av en enskild näringsverksamhet via verksamt.se eller pappersvägen. Kunden måste ha tilgång till kvalificerad elektronisk signatur som ger möjlighet att signera dokumemt på verksamt.se.

4. KUNDENS ÅTAGANDEN

Kunden är skyldig att:
a) Returnera alla nödvändiga dokument till CONTUS EKONOMI inom avtalat tid.
b) Betala gällande avgifter innan forfall.
c) Forhålla sig till de svenska myndigheter och svensk lag.

CONTUS EKONOMI förbehåller sig rätten att stoppa tillhandahållande av tjänsten med omedelbar verkan när:
a) Kunden inom givet frist och trots påminelser icke ger de nödvändiga upplysningar som CONTUS EKONOMI ber om för att leverera för den avtalade tjänsten.
b) Kunden efter CONTUS EKONOMI värdering är involverat i verksamhet som strider mot svensk lag, eller:
c) Kunden ikke betalar avgiften inom avtalat tid.

Vid en sådan avslutning CONTUS EKONOMI är skyldig att varsla Kunden om att tjänsteleveransen upphör.

5. AVGIFTER

Kunden är skyldig att betala avgifter i överensstämmelse med aktuell prislista för CONTUS EKONOMI tjänster.

6. BETALNINGSVILKÅR

Tjänsten betalas vid beställning om icke avtalet om fakturering är avtalat. Om betalning mot faktura avtalas gäller 10 dagars netto betalningsvillkor. Vid fördröjd betalning har CONTUS EKONOMI rätt till att kräva dröjsmålsräntor i överensstämmelse med lagen. I tillägg kan CONTUS EKONOMI kräva täckning av utgifter i forbindelse med rättslig indrivningen av fordran med hänsyn till inkassolagen och bestämmelser i and lagar.

7. KREDIT/KREDITUPPLYSNING

CONTUS EKONOMI kan genomföra en kreditbedömning av Kunden genom att inhämta upplysningar fråm offentliga källor eller kreditupplysningsföretag. CONTUS EKONOMI har rätt att avvisa en beställning.

8. TYSTNADSPLIKT

CONTUS EKONOMI, dess anställda och andra som uppträder på vägnar av CONTUS EKONOMI är skyldiga att bevara tystnaden om Kundens bruk av tjänsten. Domstoler, åklagarmyndigheter och andra offentliga myndigheter kan inhämta sådana upplysningar om deras rätt att inhämta upplysningar av sådan slag är faststäld i lagen.

9. SKADEERSÄTTNING

CONTUS EKONOMI ansvarar för direkta tap som kan skyllas på grov oaktsamhet från CONTUS EKONOMI sida. Med direkta tap menas nödvendiga och dokumenterade merutgifter som Kunden är påfört som följd av bristen. CONTUS EKONOMI ersättningsbellop är begränsat till tjänstens försäljningspris för varje skadetilfälle eller kedja av skadetilfällen med samma årsak.

10. KOMMERSIELL UTNYTTJANDE

Kunden har ingen rätt att sälja vidare tjänsten utan skriftlig tillstånd från CONTUS EKONOMI.

11. VAL AV LAG

Detta avtal ska tolkas enligt svensk lag. Tvist angående avtalet ska överlämnas till svensk allmän domstol för avgörande.